ZMĚNY V EVIDENCI ÚRAZŮ OD 1. 1. 2015 | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

ZMĚNY V EVIDENCI ÚRAZŮ OD 1. 1. 2015

Od nového roku nabyde účinnosti novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Účelem změn je zpřesnění statistik o pracovních úrazech, které by měly napomáhat k efektivnější prevenci těchto úrazů. Novinky by měli zaregistrovat všichni zaměstnavatelé, jelikož tato novela na ně klade nové povinnosti a zavádí nové tiskopisy.

Zaměstnavatel vede evidenci o úrazech v knize úrazů v elektronické nebo listinné podobě. Nově bude třeba mimo ostatních údajů zaznamenat i popis úrazového děje. Na žádost bude zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, popř. pozůstalým, potvrzenou kopii nebo výpis údajů z knihy úrazů. Povinnost zaměstnavatele bezodkladně ohlašovat úraz (pokud nejde o úraz smrtelný) zdravotní pojišťovně zaměstnance odpadá, povinnost zaslat záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc (nejpozději do pátého dne následujícího měsíce) je zachována.

Pokud se zaměstnavatel dozví o nových skutečnostech, které mají vliv na záznam o úrazu, vyhotoví hlášení změn. Toto hlášení vyhotoví, mimo jiné, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu a také pokud na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost. V hlášení změn se zavádí rubrika pro podpis zástupce odborové organizace a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Novela také upravuje seznam nemocí z povolání, mění se klasifikační kódy u druhu zranění a zraněné části těla a kódy KZAM se mění na kódy CZ-ISCO.

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal