ZMĚNY V BEZPEČNOSTI PRÁCE: MÉNĚ NEBEZPEČNÁ STAVENIŠTĚ A VYŠŠÍ NÁHRADA ŠKOD ZA PRACOVNÍ ÚRAZ A NEMOCI Z POVOLÁNÍ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Změny v bezpečnosti práce: méně nebezpečná staveniště a vyšší náhrada škod za pracovní úraz a nemoci z povolání

Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení návrh novely zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Novela bude po přijetí pravděpodobně platná již v roce 2016. Tentokrát však nepřinese tak výrazné změny jako v minulých letech.

 

Novela se dotkne zejména dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při přípravě a realizaci staveb na staveništích. Poslanci chtějí prosadit zvýšení nároků na zákonné předpoklady fyzických osob, které koordinují bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nově by osoba, která se hlásí ke zkoušce z odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi měla splňovat vyšší požadavek na vzdělání. Návrh novely uvádí povinnost dosáhnout alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou a absolvovat odbornou praxi v délce 3 let nebo 1 roku u osob vysokoškolsky vzdělaných v požadovaném oboru. U osob koordinujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi je to obor stavebního zaměření. Dále by měl být stanoven výčet povinností zaměstnavatele v prevenci rizik zajišťovaných zaměstnavatelem nebo osobou odborně způsobilou. V návrhu je uváděná větší informační povinnost, hlášení případných rizik a nedostatků v požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví a přijetí opatření k jejich nápravě. 

 

Již od konce letošního října je platná také novela zákoníku práce a nařízení vlády 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Tato novela zavedla větší právní jistotu při řešení náhrady škody za pracovní úraz a nemoc z povolání, protože zakotvila odpovědnost za pracovní úrazy a nemoci z povolání a způsob jejich odškodňování do zákoníku práce a nařízení vlády 276/2015. Novelou došlo i ke zvýšení náhrady, která se poskytují za pracovní úraz a nemoc z povolání. Nařízení zvýšilo hodnotu bodu, podle kterého se určuje výše náhrady za způsobenou újmu ze 120,- Kč na 250,-Kč za bod. Náhrada škody podle zákoníku práce se tak zvýšením výše jednoho bodu přiblížila na výši náhrady škody, která se poskytuje podle občanského zákoníku, kde je hodnota bodu pro rok 2015 stanovená na 256,86,- Kč. Zároveň se také v nařízení změnily počty bodů za jednotlivá poškození způsobená pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

 

 

Kristýna Součková

 

Paralegal at macek | legal