UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V BYTOVÉM DOMĚ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

UMÍSTĚNÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU V BYTOVÉM DOMĚ

a stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů z 22. ledna 2016

 

Dne 22. ledna 2016 vydal Úřad na ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) nové stanovisko, ve kterém zaujal postoj ke zpracování osobních údajů prostřednictvím kamery se záznamem, která je instalována v bytovém domě.  Úřad pro tyto případy určil souhrn povinností, které je potřeba při zpracování takového záznamu dodržet.

Důvody pro pořízení kamerového záznamu

Častým důvodem pořizování záznamu kamerovými systémy v bytových domech je ochrana života a zdraví, ochrana majetku a také prevence před vandalismem. Každý, kdo chce kamerový systém provozovat, má povinnost stanovit legitimní účel zpracování osobních údajů podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“). Taková osoba musí být schopna kdykoliv doložit, že kamerový systém je v tomto případě potřebný a užitečný. Zákon uvádí přesný výčet důvodů, pro které správce může zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů. Pro případ pořizování kamerového systému v bytovém domě se bude nejčastěji jednat o důvod uvedený v § 5 odst. 2 písm. e) Zákona. Tím je situace, kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce nebo jiné dotčené osoby. Podmínkou však je, že zpracování osobních údajů nesmí být v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života.

Zásada proporcionality

Kamerový systém v bytovém domě musí být řešením proporcionálním, a to zejména vůči přínosu pro bezpečnost. Vždy bude muset být posouzen poměr mezi hodnotami, které mají být chráněny a hodnotami, do kterých bude zasaženo. Bude tedy potřeba v každém individuálním případě zvážit důležitost ochrany života, zdraví, nebo majetku na jedné straně a důležitost ochrany soukromí na straně druhé. Toto bude muset zvážit každý, kdo bude chtít instalovat kamerový systém v bytovém domě. Je potřeba, aby bylo zvoleno takové řešení, které nebude nepřiměřeně zasahovat do práv všech lidí, které se v prostorách bytového domu budou moci pohybovat.

Prostory, které mohou být kamerově sledovány

Vždy je potřeba přihlédnout k povaze prostor, které mají být sledovány. Například v případě prostor bezprostředního přístupu k bytům mají obyvatelé nárok na nejvyšší míru soukromí. Pokud se ale jedná o prostory, jako jsou sklepy, půdy, garáže, kočárkárny, schodiště, prostor dopisních schránek, vstupy do těchto prostor, nebo vnější plášť budovy, ty mohou být podle Úřadu sledovány, aniž by bylo více zasaženo soukromí obyvatel či návštěvníků domu. Úřad zdůraznil, že kamerové sledování vchodových dveří bytů nebo kamerové sledování zaměřené jinak na konkrétní byty může být uskutečněno jen ve výjimečných a odůvodněných případech. K takovému sledování si navíc musí provozovatel vyžádat souhlas obyvatel těchto bytů.

 

Doba uchovávání záznamů

Zákon ukládá správci uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Úřad ve svém stanovisku určil, že doba uchování záznamu nesmí přesáhnout dobu potřebnou k tomu, aby incident zaznamenaný kamerou bylo možno dále prošetřit a zajistit další nezbytné informace. Dle Úřadu takovou dobou bude obvykle nejvýše 7 dnů. Pokud se jedná o příležitostně navštěvované prostory, bude obvyklou dobou uchování záznamů až 14 dnů. Úřad také připustil možnost, kdy v odůvodněných případech bude moci správce tuto dobu prodloužit.

Informační povinnost

Správce je povinen před zahájením zpracování informovat obyvatele domu o zamýšlené instalaci kamerového systému. Dostatečné pro splnění této povinnosti je, když správce informuje obyvatele prostřednictvím schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek a následně vyvěsí či rozešle informaci všem obyvatelům domu. Obsahem informování je podle § 11 odst. 1 a 2 Zákona rozsah, účel zpracování údajů, kdo a jakým způsobem bude údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, správce také musí informovat o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, a zda je poskytnutí dobrovolné či nedobrovolné.

Pokud se jedná o osoby, které budou do domu přicházet nepravidelně, je správce povinen alespoň umístit informační tabulky u všech vstupů do sledovaných prostor, a to i u vstupu do výtahu. V informační tabulce musí být uvedena informace, že prostor je monitorován a dále zde musí být uveden provozovatel kamerového systému.

Správce má dále oznamovací povinnost vůči Úřadu podle § 16 Zákona. Správce je podle tohoto ustanovení povinen před zahájením zpracování údajů písemně oznámit Úřadu zamýšlené zpracování osobních údajů. Ustanovení § 16 odst. 2 pak uvádí výčet náležitostí, které takové oznámení musí obsahovat.

Další povinnosti správců a zpracovatelů

Zákon v § 13 ukládá správcům a zpracovatelům povinnost přijmout a dokumentovat řadu bezpečnostních opatření, které mají předcházet neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům zpracování, nebo zneužití. Úřad určil, že takovým opatřením je zejména zabezpečení přenosové soustavy a záznamového zařízení a vnitřní zabezpečení. Také všechny přístupy k záznamům musí být evidovány, aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvody do záznamu nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům mimo stanovený bezpečnostní režim je deliktem, za který může být uložena pokuta až 5 mil. Kč.

 

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal