SRO ZA 100 EUR? ZAPOMEŇTE. FORMALIZOVANÉ STANOVY PŘI ZAKLÁDÁNÍ S.R.O. PŘINESLY JEJICH NEPRUŽNOST. | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

SRO za 100 EUR? Zapomeňte. Formalizované stanovy při zakládání s.r.o. přinesly jejich nepružnost.

Novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích byla dne 23. 5. 2016 vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb. Účinnosti předpis nabyl dne 8. 6. 2016. Novela zavádí osvobození od soudních poplatků a proporční snížení odměny notáře. Změna se týká pouze prvozápisu společnosti s ručením omezeným a to pro zakladatelské právní jednání (stanovy) obsahující jen zákonné náležitosti. V praxi tedy budou k dispozici jen standardizované nezměnitelné notářské vzory. Problematicky se jeví právě jejich nezměnitelnost, protože v průběhu času mohou nastat skutečnosti, které budou vyžadovat právě změnu stanov. Jako příklady lze uvést přistoupení další společníka, převod podílu, navýšení základního kapitálu atd. Jak budou tyto vzory vypadat, zcela jasně popisuje § 11 odst. 8 písm. c) zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem na podkladě notářského zápisu o zakladatelském právním jednání o založení společnosti s ručením omezeným, které obsahuje jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích a podle kterého vkladová povinnost má být splněna splacením v penězích.

Novela reaguje na požadavek evropské unie na snížení nákladů pro začínající podnikatele. Celková částka však v praxi přesáhne slibovaných 100 EUR. Snížení nákladů je dosaženo osvobozením zápisu společnosti do obchodního rejstříku od soudních poplatků a poměrným snížením odměny notáře za sepsání notářského zápisu o založení společnosti s ručením omezeným. Náklady na založení takto jednoduché společnosti s ručením omezeným se skládají z poplatku 2.300,-Kč za přímý zápis notářem, poplatku za osvědčení dalších potřebných listin jako je souhlas s umístěním sídla společnosti, prohlášení správce vkladu o splacení vkladu, správního poplatku 1.000,-Kč za živnostenské oprávnění a případně dalšího poplatku notáře za vyhotovení stejnopisu. V celkovém součtu se mohou náklady pohybovat v rozmezí 4.000 – 5.000,-Kč.

Jedná se tedy o stále významné snížení nákladů pro začínající podnikateli, avšak s limitujícím charakterem. Pokud se chystáte začít podnikat a nevíte, jak se vaše podnikání bude dál vyvíjet, je rozhodně lepší nechat si otevřenou cestu k případné změně stanov a připlatit si tak pár tisíc korun.

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal