Služby | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Služby

 

Právo korporací
zakládání obchodních korporací a zajišťování právní podpory jejich další činnosti
převody obchodních podílů a návrhy na zápis do obchodního rejstříku
vypracování a posouzení obchodních smluv
vymáhání pohledávek z obchodních vztahů
Občanské právo
vymáhání pohledávek – sepis žaloby, zastupování v řízení a návrhy na exekuci
převody nemovitostí - kompletní právní servis - sepis smlouvy a návrhu na vklad do katastru nemovitostí, případně převzetí kupní ceny do úschovy
vypracování veškerých smluv v rámci občanského práva
vymáhání náhrady bezdůvodného obohacení
Pracovní právo
Sepsání pracovních smluv, manažerských smluv a dohod konaných mimo pracovní poměr
Zastupování ve sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Všeobecné poradenství
Právo duševního vlastnictví
 

Občanské právo:

Smluvní agenda:

Už nechcete dělat chyby při užití neprověřených smluvních vzorů pro Vaše kontrakty? Správě kontraktů prospěje nechat odborné zpracování přesně dle konkrétních potřeb zamýšleného smluvního vztahu.

Nabídka právních služeb v oblasti sepisování smluv:

- Vypracování smluv všech typů dle individuálních potřeb klientů.

- Propracované nejrozšířenější smluvní typy dle aktuální právní úpravy.

- Vypracování atypických smluv pro všechny situace, které realita všedního dne přináší.

 

Vymáhání pohledávek:

Větší portfolia pohledávek je vhodné nechat spravovat odborníky. I jednotlivá pohledávka netriviálního charakteru vyžaduje odborný postup.

Nabídka právních služeb v oblasti správy pohledávek:

- Zpracování výzev k úhradě se základním právním hodnocením.

- Zastupování před soudy v nalézacím řízení.

- Zastupování ve vykonávacím řízení a v exekuci.

 

Insolvenční agenda:

Stále více dlužníků se snaží svou situaci řešit v insolvenčním řízení. Na dlužníky ve stavu úpadku dopadápovinnost podat insolvenční návrh.

Nabídka právních služeb se zřetelem na problematiku insolvence:

- Rešerše insolvenčního rejstříku pro potřeby věřitele.

- Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a zastupování v insolvenčním řízení.

- Vypracování insolvenčního návrhu, případně spojeného s návrhem na povolení oddlužení.

- Zastupování věřitele i dlužníka v insolvenčním řízení.

- Vypracování žaloby a zastupování v incidenčních sporech.

 

Pro provozovatele e-shopů:

Provozování e-shopu:

Znáte všechny povinnosti, které právní řád klade na provozovatele e-shopů?

Zohledňují Vaše smluvní dokumenty všechny právní předpisy dopadající do Vašeho podnikání, zejména předpisy na ochranu spotřebitele?

Víte o změnách, které v této oblasti přinesl zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, účinný od 1.1.2014?

Přizpůsobujete průběžně všechny relevantní dokumenty, zejména obchodní podmínky, vyvíjející se legislativě?

Jste si vědomi následků, ke kterým může nepřizpůsobení se aktuálně účinné legislativě vést?

 

 

Nabídka právních služeb zaměřená zejména na provozovatele e-shopů:

- Shrnutí nejdůležitějších právních povinností provozovatele e-shopu se zohledněním konkrétního předmětu podnikání.

- Vytvoření obchodních podmínek a souvisejících dokumentů pro zakladatele nových e-shopů.

- Revize stávajících obchodních podmínek a souvisejících dokumentů pro provozovatele e-shopů.

- Příprava standardizovaných formulářů k užití při právních jednáních nejčastěji souvisejících s provozováním e-shopu.

- Poradenství při řešení každodenních situací v právním styku s klientem i orgánem veřejné moci.

- Zastupování ve sporech zejména se spotřebiteli a se zhotoviteli IT řešení.

 

Právo nemovitostí:

Uvažujete o koupi či prodeji nemovitosti? Potřebujete k Vaší nemovitosti zřídit zástavní právo? Hodláte si pronajmout nemovitost či naopak hodláte Vaší nemovitost pronajmout?

Nabídka právních služeb pro právní jednání týkající se nemovitostí:

- Provedení změnami právní úpravy týkající se nemovitostí s ohledem na účinnost rekodifikace soukromého práva.

- Vypracování nebo revize kupních smluv.

- Vypracování nebo revize úschovných smluv.

- Vypracování nebo revize rezervačních smluv.

- Vypracování nebo revize zástavních smluv.

- Vypracování nebo revize nájemních a podnájemních smluv.

- Advokátní úschova finančních prostředků nebo listin.

- Příprava návrhů na zápis do katastru nemovitostí.

 

Právo společností:

Založení nové společnosti:

Chystáte se rozjet podnikání formou Vaší účasti v obchodní korporaci? Nová společnost by měla být zakládána dle Vašich specifických požadavků, nikoli dle šablony. Při založení nové společnosti, kdy Vy budete prvními společníky a prvními jednateli, se vyhnete riziku existence nechtěných závazků, které jinak mohou vyjít najevo až po několika letech úspěšného podnikání. Založením nové společnosti na míru Vašim požadavkům se vyhnete následným nákladům na přizpůsobení již existující společnosti. Následky nevhodné formulace zakladatelských dokumentů Vás mohou provázet po dlouhou dobu a náklady na jejich odstranění mohou být značné.

Nabídka právních služeb zaměřená na začínající podnikatele:

- Založení nové společnosti dle individuálních požadavků včetně přípravy všech souvisejících dokumentů.

- Při zakládání společnosti tzv. na klíč je klient prvním společníkem a prvním jednatelem.

 

Korporátní agenda stávajících společností:

Vyžaduje Vaše společnost změny? Spravujete korporátní agendu Vaší společnosti v souladu s účinnou legislativou? Víte, které listiny se povinně zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku?

 

Nabídka právních služeb zaměřená na každodenní korporátní agendu:

- Úpravy zakladatelských právních jednání, zejména s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014.

- Jiné změny nejdůležitějších korporátních dokumentů.

- Příprava dokumentů ke změně zapsaného sídla, ke změně obsazení statutárních orgánů, ke změně základního kapitálu, změně předmětu podnikání.

- Zápisy změn společnosti do obchodního rejstříku.

- Poradenství ve věci rozsahu a obsahu dokumentů povinně zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku.

 

Převody podílů a akcií:

Zamýšlíte nákup či prodej obchodní korporace? Chyby v procesu změny vlastníka obchodní korporace mohou mít nedozírné následky.

Nabídka právních služeb při převodu společnosti nebo podílu:

- Komplexní administrace procesu nákupu či prodeje podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo akcií akciové společnosti dle individuálních požadavků klienta, včetně souvisejících zápisů do obchodního rejstříku.

 

Přeměny obchodních společností:

Uvažujete o fúzi společností nebo o rozdělení společnosti? Přenechte veškerou právní agendu s touto problematikou související specialistovi.

Nabídka právních služeb souvisejících s přeměnami společností:

- Komplexní administrace procesu přeměny společnosti od zpracování časového harmonogramu po zápis přeměny do obchodního rejstříku.

 

Právo duševního vlastnictví:

Právo ochranných známek:

Přejete si předejít registraci Vašeho know-how jiným subjektem?

Nabídka právních služeb v oblasti ochranných známek:

- Rešerše v databázích ochranných známek.

- Přihlášení národní, komunitární či mezinárodní ochranné známky u příslušných úřadů.

- Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

- Správa portfolia ochranných známek.

 

Průmyslové vzory:

Zajímá Vás, zda je možno Váš produkt chránit jako průmyslový vzor?

Nabídka právních služeb v oblasti průmyslových vzorů:

- Provedení základními principy práva průmyslových vzorů.

- Posouzení aplikovatelnosti ochrany průmyslového vzoru v konkrétním případě.

- Rešerše v databázích registrovaných průmyslových vzorů.

- Přihlášení průmyslového vzoru u příslušného úřadu.

- Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

 

Autorské právo:

Jste autorem autorského díla ve smyslu autorského zákona? Máte v úmyslu jinému poskytnout licenci k užití Vašeho autorského díla? Máte zájem o užití licence patřící jinému? Předcházejte sporům z ledabyle formulovaných licenčních smluv.

Nabídka právních služeb v oblasti autorského práva:

- Vysvětlení základních principů licenčního práva se zaměřením na změny související s rekodifikací soukromého práva.

- Zpracování licenčních smluv a navazujících dokumentů.

- Zastupování ve sporech v oblasti autorského práva před soudy.

 

Právo doménových jmen:

Zamýšlíte registraci doménového jména? Zaregistroval si doménu obdobnou názvu Vaší společnosti někdo jiný?

Nabídka právních služeb v oblasti domén:

- Shrnutí přehledu právní úpravy doménových jmen.

- Registrace doménových jmen.

- Zastupování ve sporech souvisejících s doménovými jmény.

 

Pracovní právo:

Přejete si vyvarovat se chyb plynoucích s užití nevhodných vzorů pracovněprávních dokumentů?

Jste seznámeni s novinkami v pracovním právu související s rekodifikací soukromého práva?

Máte zaměstnance? Pokud ano, Jsou Vaše vzory pracovněprávních dokumentů aktuální a pro Vás vhodné? Reflektují novou právní úpravu civilního práva?

 

Nabídka právních služeb zaměřená na pracovní právo:

- Provedení změnami právní úpravy týkající se pracovněprávních vztahů s ohledem na rekodifikaci soukromého práva účinnou od ledna 2014.

- Příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

- Příprava tzv. manažerských smluv.

- Příprava právních jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance souvisejících se změnami či zrušením pracovněprávních vztahů.

- Zastupování v pracovněprávních sporech před soudy, zejména ve sporech o zaplacení a ve sporech o neplatnost právních jednání (např. výpovědí z pracovního poměru a okamžitých zrušení pracovního poměru).

- Poradenství v každodenních situacích plynoucích z pracovněprávních vztahů.

 

Mediální právo:

Pohybujete se v oblasti marketingu a reklamy? Nechcete podcenit právní stánku Vaší činnosti a předejít tak možným škodám?

Nabídka právních služeb v oblasti mediálního práva:

-  právní poradenství při přípravě reklamní kampaně včetně new media marketingu

-  právní poradenství při spotřebitelských soutěžích

-  posouzení kampaní z pohledu práva nekalé soutěže, ochrany spotřebitele, zákona o regulaci reklamy, ochranných známek

 

Implementace GDPR

Víte, jak se vyhnout vysokým pokutám za nedodržení podmínek stanovených v GDPR? Znáte veškeré požadavky, které GDPR na společnosti klade?

Nabídka právních služeb v oblasti GDPR:

Právní poradenství v oblasti implementace GDPR obvykle probíhá následovně:

V první řadě s Vaší spoluprací zmapujeme fungování celé společnosti a seznámíme se se všemi relevantními dokumenty a procesy, které ve společnosti existují a probíhají, a posoudíme jejich soulad s GDPR. Taktéž zanalyzujeme, zda některé procesy dle GDPR nechybí. Výstupem z této fáze je podrobná analýza, v níž zhodnotíme současný stav, upozorníme na nedostatky a navrhneme možné způsoby řešení.

Následně se zabýváme přímo implementací požadavků GDPR, tzn. uvedeme Vaše vnitřní předpisy do souladu s GDPR, popřípadě vytvoříme nové vnitřní předpisy, pomůžeme nastavit Vaše procesy tak, aby byly v souladu s GDPR a upravíme smluvní dokumentaci tak, aby odpovídala požadavkům GDPR.

Po úplném nastavení všech procesů a dokumentů nabízíme též službu průběžné kontroly.

Disponujeme certifikátem pověřence pro ochranu osobních údajů, a pokud z analýzy vyplyne, že je třeba pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovat, nabízíme outsourcing této služby.

Pořádáme též odborné semináře a odborná školení na toto téma a rádi Vám ve Vaší společnosti o povinnostech spojených s GDPR řekneme více přímo u Vás ve společnosti.

Více o GDPR zde