SHRNUTÍ POVINNOSTÍ ZAVÁDĚNÝCH ZÁKONEM O EVIDENCI TRŽEB | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

SHRNUTÍ POVINNOSTÍ ZAVÁDĚNÝCH ZÁKONEM O EVIDENCI TRŽEB

Již 1. prosince 2016 vejde v účinnost hojně diskutovaný zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. V tomto článku Vám přinášíme shrnutí zaváděných mechanismů a povinností, včetně informací o tom, od kdy a na koho tyto povinnosti dopadají.

Evidence se bude vztahovat na všechny platby, které ve výsledku tvoří příjmy z podnikání právnických osob nebo příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, která je podnikáním, fyzických osob. Mezi ty se nebudou počítat příjmy, které (i) nepodléhají dani z příjmu, které (ii) jsou z hlediska obvykle přijímaných tržeb ojedinělé, které (iii) podléhají dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně a u právnických osob ještě (iv) příjmy podléhající dani ze samostatného základu daně. Zda je subjekt plátcem DPH či nikoliv nebude mít na evidenční povinnost vliv.

Tržby podléhají evidenci bez ohledu na to, zda jsou přijaty v hotovosti, bezhotovostně kartou, šekem, směnkou a podobnými způsoby, ale i započtením kauce. Evidence se netýká bezhotovostních převodů z účtu na účet, jelikož ty jsou z pohledu státu již nyní dostatečně transparentní. Evidovat bude třeba i storna a opravy evidovaných tržeb. Výjimky z evidence tržeb nejsou pro soukromé osoby široké. Příkladem lze uvést tržby finančních institucí, tržby ze stravování poskytované školami, tržby z veřejných toalet, z prodejních automatů a z vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků. Nařízením vlády by měly být z evidence vyloučeny ještě další tržby, u nichž by evidence představovala překážku plynulosti a hospodárnosti jejich provádění.

Povinný subjekt bude muset ještě před přijetím první platby zažádat o autentizační údaje, které obdrží například datovou zprávou, a oznámit všechny své provozovny. Poté obdrží certifikát pro evidenci tržeb, se kterým musí zacházet tak, aby nebyl zneužit. Při uskutečnění evidované tržby musí povinný subjekt zaslat datovou zprávou správci daně údaje identifikující jeho, jeho provozovnu i prováděnou transakci a následně zákazníkovi vydat účtenku obsahující stanovené náležitosti, včetně takzvaného fiskálního identifikačního kódu (FIK). Ten by měl povinný subjekt obdržet neprodleně po odeslání datové zprávy. Veškerá komunikace bude probíhat automatizovaně online během několika vteřin. Nezdaří-li se odeslání datové zprávy, na účtence se místo FIK uvede podpisový kód a údaje o transakci budou muset být zaslány správci daně dodatečně nejpozději do 48 hodin. V každé provozovně bude také třeba umístit oznámení informující o povinnosti subjektu vystavovat účtenku. Každý zákazník si pak bude moci online ověřit, zda prodejce údaje o jeho platbě odeslal.

Pokud by evidování uvedeným způsobem znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti určitého subjektu, je možné si zažádat o povolení o evidenci tržeb ve zjednodušeném režimu, kde se FIK nepoužívá a kde údaje o tržbách jsou odesílány do 5 dnů od jejich provedení.

Zákon nestanovuje žádné parametry zařízení, přes které evidence bude u povinných subjektů probíhat. Budou-li autentizační údaje a certifikát dostatečně chráněny před zneužitím, je možné použít jakékoliv zařízení s vhodným softwarem. Z výše uvedeného však vyplývá nutnost disponovat online připojením a tiskárnou na účtenky.

Z povinnosti evidence jsou v několika vlnách dočasně vyjmuty tržby z určitých činností. V důsledku toho se tedy povinnost evidence vztahuje:

  • od 1.12.16 pouze na ubytovací služby a stravování a pohostinství, přičemž dle metodiky vydané Generálním finančním ředitelstvím bude až do 1.3.2018 v případě stravování evidence vyžadována jen v provozovnách, ve kterých jsou ke stravování poskytovány i nějaké doprovodné služby (tedy nikoliv například stánek se zmrzlinou bez posezení a toalet);
  • od 1.3.2017 pouze na ubytovací služby a stravování a maloobchod a velkoobchod;
  • od 1.3.2018 již na veškeré tržby vyjma tržeb z určitých řemesel a výroby (příkladem výroba textilií, zpracování dřeva, výroba čistících prostředků, výroba plastových výrobků, výroba nábytku, oprava počítačů, kadeřnictví, elektroinstalační práce, natěračské práce a další);
  • od 1.6.2018 již na všechny tržby.

Nedodržení povinností stanovených zákonem bude možné sankcionovat uložením pokuty až do výše půl milionu korun. Při zjištění zvlášť závažného porušení povinnosti zasílat údaje o tržbách či vydávat účtenku bude možné i uzavřít provozovnu či pozastavit výkon činnosti.

Lukáš Holub

Advokátní koncipient at macek | legal