SANKCE PŘI NEPLACENÍ NÁJMU BYTU ČI DOMU | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

SANKCE PŘI NEPLACENÍ NÁJMU ČI DOMU

Zakázané ujednání

Od 1. 1. 2014, tedy ode dne účinnosti nového občanského zákoníku, již není možné sjednat smluvní pokutu v nájemní smlouvě. Až do 31. 12 2013 nebylo vyloučené, aby si pronajímatel s nájemcem ve smlouvě sjednali povinnost k zaplacení smluvní pokuty v případě porušení povinností plynoucí z nájmu bytu či domu. V praxi tato možnost byla výhodným řešením především pro pronajímatele, který mohl inkasovat sankci od nájemce v případě, kdy byl například v prodlení s placením nájemného.

Pronajímatelé by měli být na pozoru, jelikož od 1. 1. 2014 se zákaz ujednání ohledně smluvní pokuty vztahuje i na „staré“ nájemní smlouvy. Takové ujednání v nájemní smlouvě, které ukládá nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, je zakázané. Tento zákaz je kogentní, což znamená, že se od něj smluvní strany ve svých ujednáních nesmí odchýlit. V případě, že se přeci jen ve smlouvě takové zakázané ujednání objeví, nebude se k němu přihlížet, a nebude proto vymahatelné.

Poplatek z prodlení

Zvláštní zákon č. 67/2013 Sb., který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ukládal od roku 2013 povinnost nájemci hradit poplatek z prodlení v případě, kdy byl v prodlení s peněžitým plněním 5 dnů ode dne jeho splatnosti. Výše poplatku z prodlení činila za každý den prodlení 1 promile dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý, i započatý měsíc prodlení. Ovšem novelou, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2016, byla tato sankce kompletně zrušena.

Úrok z prodlení

Pokud se nájemce dostane do prodlení s placením peněžitého plnění, pronajímatel tak bude moci od 1. 1. 2016 požadovat pouze uhrazení úroků z prodlení. Tato povinnost vyplývá přímo z občanského zákoníku. Výši úroku z prodlení je možné sjednat, ovšem nelze sjednat takovou výši, která by byla v rozporu s dobrými mravy. V případě, že si smluvní strany výši úroku z prodlení nesjednají, pak se jeho výše určí podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Sazba úroku z prodlení podle tohoto nařízení je roční a odpovídá výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodu. Aktuálně činí výše úroku z prodlení 8,05 % p.a.

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal