REFORMA OCHRANNÝCH ZNÁMEK: LEVNĚJŠÍ I RYCHLEJŠÍ REGISTRACE A SNÍŽENÍ VÝSKYTU PADĚLKŮ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

REFORMA OCHRANNÝCH ZNÁMEK: LEVNĚJŠÍ I RYCHLEJŠÍ REGISTRACE A SNÍŽENÍ VÝSKYTU PADĚLKŮ

 

Dne 10. června 2015 schválil Výbor Rady stálých zástupců (Coreper) kompromisní dohodu o reformě systému evropských ochranných známek. Reforma ochranných známek má přinést zrychlení zápisu, odstranit právní komplikace, zlepšit podmínky pro inovace v podnicích a přinést více účinné ochrany proti padělkům.

 

Reforma má rovněž zajistit lepší dostupnost ochranných známek a zvýšit konkurence schopnost podniků po celé Evropské unii. Za cíl si klade také snížení nákladů, menší složitost a větší rychlost zápisu, předvídatelnost a zlepšení právní jistoty pro majitele ochranných známek.  Návrh reformy musí projít legislativním procesem, pokud ale nedojde k pozdržení, měl by být platný od počátku roku 2016. Návrh přináší celou řadu změn a novinek, níže jsou uvedeny ty nejvýznamnější.

 

Změna definice

Návrh reformy nově mění definici označení ochranné známky. Nová definici zní takto:  „Ochrannou známkou Evropské unie může být jakékoli označení, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, barvy jako takové, tvar výrobků nebo jejich obalů nebo zvuky, za předpokladu, že tato označení jsou schopna odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků jiných podniků, nebo být vyobrazení takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům a veřejnosti určit přesný rozsah ochrany, která je majiteli poskytována“

 

Do této definice spadají jak značky reprezentované slovem, obrázkem nebo logem, tak holografické 3D známky.  Dále jsou tu i jiné kategorie ochranných známek EU a národních úřadů jako barva, která je definovaná škálou a číslem nebo zvukové známky, které jsou definovány notovým zápisem nebo formou zvukové stopy. Problém může nastat při registraci barvy o jeden stupeň dále na barevné škále, která bude pro běžného spotřebitele téměř nerozeznatelná nebo vnímání zvuku, který může znít řadě spotřebitelů v různých podáních velmi odlišně.

 

Reforma se také dotýká možnosti odmítnout z moci úřední zápis ochranné známky. A to zejména z důvodů tradiční krajové speciality nebo chráněné odrůdy rostliny. Dále se do rejstříku nezapíše výraz, který je po přeložení nebo přepisu do jakéhokoli skriptu či předního jazyka členského státu popisný a znění, jež je popisné pro přihlašované výrobky a služby.

 

Snížení poplatků

Novinkou je též snížení poplatků za zápis a obnovu ochranných známek. Přihlašovací poplatek bude nově nutné uhradit bezprostředně po podání oproti dřívější jednoměsíční lhůtě. Touto změnou by se měla zvýšit dostupnost systému pro uživatele a zajistit vyrovnanost rozpočtu Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu, který provádí registraci a přihlašování evropských ochranných známek. Co se týče evropských ochranných známek, ty bude nově možno zaregistrovat prostřednictvím jediného evropského úřadu oproti nynější úpravě, kdy bylo potřeba registrovat evropské známky prostřednictvím jednotlivých národních úřadů.

 

Čichové známky

Čichové známky nejsou velmi širokou kategorií, nicméně reforma je nadále umožňuje registrovat. První a jediná čichová ochranná známka byla zaregistrována v roce 2000. Jiné známky již nenásledovaly, zejména díky rozsudku ESD z roku 2002. Rozsudek stanovil, že chemický vzorec není schopen splnit požadavky grafického ztvárnění, podobně jako pouhý popis nebo uložení vzorku nadaného vůní, a to ani v jejich kombinaci. Při uchování konkrétních vzorků nastává problém s trvanlivostí vůně tzv. vyprcháváním. Vůně je také pro svoji specifičnost vnímána různými osobami odlišně, což stěžuje její objektivní vnímatelnost.

 

 

Padělané zboží

Nově by mělo dojít k posílení ochrany firem před padělky a to zařazením tzv. tranzitu jako způsobu porušení práv k ochranné známce. Jde o to, že zboží označené ochrannou známkou se nachází na území EU, ale je deklarované jako neurčené pro trh EU a jen projíždí do jiných států mimo unii. Tento způsob byl totiž velmi často využíván a sám vlastník musel prokazovat, že zboží bylo skutečně uvedeno na trh v EU. Reforma tak přináší účinnou obranu proti dovozu tohoto zboží, i když je pouze na cestě. Proto by také mělo dojít k výraznému snížení výskytu padělků zboží po účinnosti této reformy. Snížení počtu padělků by zároveň měla podpořit možnost držitele ochranné známky zabránit distribuci a prodeji etiket, balení (obalů) a podobných předmětů, které by mohly být použity s padělaným zbožím.

 

Zrychlení procedur

Reforma také plánuje zrychlení procedur souvisejících se zrušením a neplatností ochranných známek národními úřady. Doposud si státy jednotlivě nastavovaly vlastní postupy a pravidla. Nově by mělo dojít ke sjednocení a podřízení států jednotnému procesu. To by mělo odstranit problém s přípustností důkazů při porušení známky, kdy v této věci v jednotlivých státech existují značné odlišnosti. Také by se mělo zúčelnit a zrychlit správní řízení, které budou provádět vnitrostátní úřady za účelem zrušení ochranných známek a prohlášení jejich neplatnosti. Zároveň již nebudou prováděny obvyklé rešerše ochranných známek Společenství a národní rešerše. Jednotlivé kolize si bude muset zajišťovat přihlašovatel a zároveň majitel bude muset kontrolovat kolize své ochranné známky s nově přihlašovanými.

 

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal