Právo duševního vlastnictví | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Právo duševního vlastnictví:

Právo ochranných známek:

Přejete si předejít registraci Vašeho know-how jiným subjektem?

Nabídka právních služeb v oblasti ochranných známek:

- Rešerše v databázích ochranných známek.

- Přihlášení národní, komunitární či mezinárodní ochranné známky u příslušných úřadů.

- Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

- Správa portfolia ochranných známek.

Průmyslové vzory:

Zajímá Vás, zda je možno Váš produkt chránit jako průmyslový vzor?

Nabídka právních služeb v oblasti průmyslových vzorů:

- Provedení základními principy práva průmyslových vzorů.

- Posouzení aplikovatelnosti ochrany průmyslového vzoru v konkrétním případě.

- Rešerše v databázích registrovaných průmyslových vzorů.

- Přihlášení průmyslového vzoru u příslušného úřadu.

- Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví.

Autorské právo:

Jste autorem autorského díla ve smyslu autorského zákona? Máte v úmyslu jinému poskytnout licenci k užití Vašeho autorského díla? Máte zájem o užití licence patřící jinému? Předcházejte sporům z ledabyle formulovaných licenčních smluv.

Nabídka právních služeb v oblasti autorského práva:

- Vysvětlení základních principů licenčního práva se zaměřením na změny související s rekodifikací soukromého práva.

- Zpracování licenčních smluv a navazujících dokumentů.

- Zastupování ve sporech v oblasti autorského práva před soudy.

Právo doménových jmen:

Zamýšlíte registraci doménového jména? Zaregistroval si doménu obdobnou názvu Vaší společnosti někdo jiný?

Nabídka právních služeb v oblasti domén:

- Shrnutí přehledu právní úpravy doménových jmen.

- Registrace doménových jmen.

- Zastupování ve sporech souvisejících s doménovými jmény.