POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ

POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ

Každý podnikatel má povinnost uvádět na svých internetových stránkách své identifikační údaje. Tuto povinnost mají podnikatelé již několik let. Stále ale existuje vysoké procento těch, kteří tuto povinnost nesplňují. Pojďme se blíže podívat na to, jak tomuto zákonnému požadavku vyhovět a předejít případným sankcím.

KTERÉ ÚDAJE JE PODNIKATEL POVINEN ZVEŘEJNIT?

Obecná povinnost uvádět identifikační údaje pro podnikatele je zakotvena v ustanovení § 435 občanského zákoníku. Týká se jak osob samostatně výdělečně činných, tak i podnikajících právnických osob.

OSVČ je povinna uvádět:

  • Jméno a příjmení
  • Identifikační číslo
  • Místo podnikání
  • Údaj o zápisu do živnostenského rejstříku
  • Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede také údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky

Podnikající právnická osoba je povinna uvádět:

  • Název společnosti
  • Identifikační číslo
  • Adresa sídla
  • Údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky
  • Popřípadě údaj o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku

Povinné údaje lze doplnit dalšími dobrovolnými údaji, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. Těmito údaji může být výše základního kapitálu, daňové identifikační číslo, informace o tom, zda se jedná o plátce DPH či nikoliv, odborné zaměření podnikatele, a podobně.

PŘÍKLADY UVEDENÍ ÚDAJŮ

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku může mít své identifikační údaje na webových stránkách uvedené takto:

Název společnosti: „Přesný název dle obchodního rejstříku“

Sídlo: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Spisová značka: „oddíl a vložka“ vedená u rejstříkového soudu v „město“

 

Příklad uvedení povinných údajů osoby samostatně výdělečně činné nezapsané v obchodním rejstříku je následující:

 

Jméno a příjmení: „Jméno a příjmení, pod kterým živnostník podniká, včetně případného dodatku“

Místo podnikání: „Ulice a číslo popisné, PSČ Město“

IČ: „Identifikační číslo podnikatele“

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od „Datum zápisu“

Evidenční číslo ŽL: „Evidenční číslo, číslo jednací“

Evidující úřad: „Úřad, u kterého je podnikatel evidován“

 

KTERÝ PODNIKATEL MÁ TUTO POVINNOST?

Akciová společnost má povinnost uvádět identifikační údaje na svých stránkách automaticky. Podle § 7 zákona o obchodních korporacích je totiž akciová společnost povinna vést internetové stránky a na nich uveřejňovat povinné identifikační údaje.

Společnost s ručením omezeným a OSVČ takovou povinnost nemají, ledaže si zřídí webové stránky. Pokud se pro internetové stránky rozhodnou, pak se na ně vztahuje podle § 7 odst. 3 zákona o korporacích stejná povinnost jako pro akciovou společnost a musí na svém webu zveřejnit povinné údaje.

KDY JE PODNIKATEL POVINEN ÚDAJE ZVEŘEJNIT?

Podnikatel je povinen údaje na webu uvést bez zbytečného odkladu po svém vzniku a dále je povinen je průběžně udržovat aktuální. Informace mají být dostupné veřejnosti jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy a na základě bezplatného přístupu.

CO KDYŽ PODNIKATEL NEMÁ INTERNETOVÉ STRÁNKY?

Pak nemá povinnost uvádět na webu své identifikační údaje. Stále se ale na něj vztahuje povinnost uvádět své identifikační údaje na všech obchodních listinách, jako jsou objednávky, obchodní dopisy, faktury, potvrzení, hlavičkové papíry nebo smlouvy. Jak jsme si uvedli výše, akciová společnost je povinna uvádět své identifikační údaje kromě obchodních listin vždy i na svých internetových stránkách.

JAKÉ SANKCE HROZÍ ZA NEDODRŽENÍ POVINNOSTI?

Za neuvedení povinných údajů podnikatele na internetových stránkách nebo na obchodních listinách hrozí podnikatelům sankce, a to konkrétně podle § 24 zákona o přestupcích pokuta až do výše 50.000 Kč, nebo dokonce zákaz činnosti až do výše 1 roku.

 

Mgr. Kateřina Marešová

koncipient at macek | legal