POTVRZENO: NÁKLADY PROVEDENÍ EXEKUCE SE PŘI SOUBĚHU EXEKUČNÍHO A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ USPOKOJUJÍ PŘEDNOSTNĚ. | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

POTVRZENO: NÁKLADY PROVEDENÍ EXEKUCE SE PŘI SOUBĚHU EXEKUČNÍHO A INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ USPOKOJUJÍ PŘEDNOSTNĚ.

Souběh exekučního a insolvenčního řízení je nově upraven v § 46 odst. 7 zák. č. 120/2001 Sb. Exekučního řádu. Na rozdíl od dosavadní úpravy je nyní exekutor oprávněn odečíst náklady provedení exekuce ještě předtím, než vymoženou částku předá insolvenčnímu správci. To znamená, že exekutor již nemá totožné postavení s ostatními věřiteli a uspokojuje se přednostně. Obecné soudy navzdory této novince nadále vycházejí z právního názoru vysloveného v usnesení Nejvyššího soudu (č. R 32/2015), tedy dle zásad vyjádřených Insolvenčním zákonem v ustanovení § 5 odst. 1 písm. a)  insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn… a b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti.

Výše uvedené usnesení Nejvyššího soudu bylo však dne 5. 9. 2016 překonáno nálezem Ústavního soudu (sp. zn. IV. ÚS 378/16), který judikoval správný postup podle již prvně zmíněného § 46 odst. 7 Exekučního řádu. V předmětném ustanovení se postupuje tak, že …Insolvenčnímu správci nebo v rámci likvidace dědictví do likvidační podstaty exekutor vydá vymožené plnění bezodkladně po právní moci usnesení, kterým rozhodne po odpočtu nákladů exekuce o vydání vymoženého plnění insolvenčnímu správci nebo do likvidační podstaty. Ústavní soud tak potvrdil záměr zákonodárce, který se touto změnou snažil docílit předběžného uspokojení exekutora, který se dříve v postavení jednoho z mnoha věřitelů obtížně domáhal náhrady nákladů provedení exekuce.

Lze shrnout, že v případech, kdy dochází k souběhu exekučního a insolvenčního řízení, např. v průběhu exekučního řízení je podán dlužnický insolvenční návrh, si smí exekutor z částky vymožené v rámci exekuce ponechat náklady provedení exekuce a do insolvenčního řízení vydat jen tzv. čistý výtěžek exekuce.

 

Daniel Macek

Partner macek | legal