NOVELIZACE TRESTNÍHO ZÁKONA MŮŽE PŘINÉST MOŽNOST ZNAČNÝCH ZÁSAHŮ STÁTU V DAŇOVÝCH VĚCECH | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Novelizace trestního zákona může přinést možnost značných zásahů státu v daňových věcech

Dne 1. 7. nabývá účinnosti novela zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Dle důvodové zprávy sleduje novela tři základní cíle. Prvním je snaha o motivaci subjektů k oznamování případů pasivní korupce. Druhým pak je snaha reagovat na změny provedené na ústavní úrovni, které spočívají v omezení trestněprávní imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, a to na dobu trvání mandátu poslance nebo senátora či po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu. Třetím cílem novely je zavedení trestnosti přípravy u trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (dále také jen „zkrácení daně“)

Oznamování korupce

Změna se týká zvláštního ustanovení § 159c TŘ o dočasném odložení trestního stíhání a § 159d TŘ rozhodnutí o nestíhání podezřelého. Fakticky to znamená, že trestní stíhání vedené proti osobě, která byla vybídnuta k poskytnutí úplatku, tento úplatek poskytla a zároveň spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení, bude dočasně odloženo a následně rozhodnuto o nestíhání podezřelého. Lze se tak domnívat, že změna zásadně přispěje k ohlašování korupce, nikoliv však k jejímu objasňování.

Trestněprávní imunita

Jak bylo řečeno výše, změna reaguje na přijetí ústavního zákona č. 98/2013 Sb. Na základě této novely Ústavy totiž došlo k omezení trestněprávní imunity poslanců, senátorů a soudců Ústavního soudu, a to pouze na dobu trvání mandátu poslance nebo senátora či po dobu výkonu funkce soudce Ústavního soudu. Trestní řád jako jeden z důvodů nepřípustnosti trestního stíhání v § 11 odst. 1 stanoví i skutečnost, že jde o osobu, k jejímuž trestnímu stíhání nedal souhlas oprávněný orgán. Trestní stíhání takovéto osoby je nepřípustné, nelze je zahájit, popř. bylo-li již zahájeno, musí být zastaveno a zastavení trestního stíhání pak do budoucna zakládá překážku věci rozhodnuté. Fakticky to znamená, že po skončení mandátu už nelze osoby požívající imunit stíhat, přestože je to Ústavou umožněno. Nyní budou mít orgány činné v trestním řízení možnost zahájení trestního stíhání dočasně odložit dle § 159b TŘ.

Krácení daně

Novela trestního zákona spočívá v zavedení trestnosti přípravy trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 TZ. Důvodová zpráva argumentuje neschopností orgánů činných v trestním řízení efektivně odhalovat trestnou činnost spočívající v krácení daně v případě karuselových obchodů. Do této chvíle bylo možno tuto trestnou činnost postihovat až ve chvíli, kdy byl trestný čin dokonán. V tento moment nebylo už však možno dostatečně spolehlivě dohledat skutečné organizátory přes síť bílých koní a zajistit majetkové výnosy z této trestné činnosti. Orgány činné v trestním řízení tím však dostanou možnost zahájit trestní stíhání i v případech, které mohou stát na samé hraně toho, co bude považováno za přípravu. Orgány činné v trestním řízení tak mohou zahájit trestní stíhání i proti osobám vyvíjejícím činnost, jejímž předmětem je snaha co nejvíce redukovat povinné platby. Objevují se i takové názory, že v krajních situacích může být i trestná samotná konzultace s daňovým poradce. Na to, jak budou tuto otázku soudy posuzovat, si budeme muset ještě nějaký čas počkat.

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal