Novela živnostenského zákona | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Novela živnostenského zákona

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Od 1. 1. 2015 nabyde účinnosti novela živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.) číslo 140/2014 Sb., kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu sledujíc vládní Akční plán snižování administrativní zátěže podnikatelů a také ochranu osobních údajů.

Díky elektronickým kopiím uloženým v živnostenském rejstříku tak podnikatelé od nového roku již nebudou muset při podání u obecního živnostenského úřadu dokládat listiny, které již doložili např. při ohlášení živnosti a jež zůstaly beze změny. Jedná se zejména o výpis z evidence trestů, doklad prokazující odbornou znalost podnikatele či doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor.

Na základě postoje Úřadu pro ochranu osobních údajů a četných dotazů podnikatelské veřejnosti se také mění podmínky uchovávání a zveřejňování údajů o podnikatelích. Údaje o podnikateli se stanou neveřejné po čtyřech letech ode dne, kdy mu zaniklo poslední z jeho živnostenských oprávnění. Tyto údaje budou poskytnuty jen tomu, kdo prokáže právní zájem a dále správním orgánům, které budou údaje potřebovat pro výkon své činnosti. Nově budou do neveřejné části živnostenského registru přesunuty údaje o bydlišti a místě pobytu fyzických osob. Neveřejnými údaji jsou již za stávající úpravy ty o rodných číslech a o uložených sankcích podnikatelům.

Zmíněná novela lépe vyhovuje požadavkům mezinárodních norem a odstraňuje kolizi stávající právní úpravy živnostenského zákona a zákona o ochraně osobních údajů. Především pak ale reálně snižuje administrativní zátěž podnikatelů a zajišťuje lepší ochranu osobních údajů.

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal