NOVEL ZÁKONÍKU PRÁCE PŘINESE JEDNODUCHÉ UKONČENÍ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Novela zákoníku práce přinese jednoduché ukončení dohody o provedení práce

 

  1. října 2015 vstoupí v účinnost novelazákoníku práce, která se ve Sbírce zákonů nachází pod číslem 205/2015 Sb. Tato novela výrazně zjednoduší možnost zrušení dohody o provedení práce.

Novinka, kterou novela přináší, je již velmi očekávanou a vítanou změnou. Důvodem jsou poměrně časté situace, při kterých se stáváukončení dohody o provedení práce obtížným. Zákoník práce totiž až doposud výslovně neupravoval možnosti zrušení dohody o provedení práce. Smluvní strany si sice mohly v dohodě sjednat možnost, způsoby a podmínky jejího zrušení. V praxi se tak ovšem nestávalo a tyto náležitostiv dohodě většinou uvedeny nebyly. Pokud se strany následně nedokázalyshodnout na ukončení dohody, situace se stala bezvýchodnou a bylo téměř nemožné dohodu ukončit.

Pokud jde vše „tak, jak má“, pak dohoda zpravidla končí uplynutím sjednané doby, splněním pracovního úkolu, nebo dohodou smluvních stran na jejím ukončení. Tyto možnosti ukončení dohody většinou nejsou problematické. Nové ustanovení zákoníku práce pomůže především v těch situacích, kdy se smluvní strany neshodnou na skončení jejich právního vztahu. Novela také vyřeší často problematické ukončení dohody o provedení práce, která byla sjednána na dobu neurčitou.

Dle nového § 77 odst. 4 zákoníku práce bude preferováno, aby si smluvní strany výslovně sjednaly způsob zrušení dohody. Pokud si tedy smluvní strany určitý způsob zrušení jejich dohody ujednají, budou muset tento způsob dodržet v případě, že budou chtít jejich právní vztah ukončit. Teprve v situaci, kdy dohoda nebude obsahovat žádné takové ujednání o způsobu ukončení dohody, bude nově možné zrušit právní vztah:

  • Dohodou smluvních stran. V tomto případě bude nutné sjednat si určitý den, ke kterému skončí právní vztah.
  • Okamžitým zrušením. Tato možnost je ale omezena pouze na stejné případy, kdy je možné okamžitě zrušit i pracovní poměr.
  • Výpovědí. Právě ukončení dohody výpovědí představuje největší novinku, která zjednodušuje a velmi urychluje možnost ukončení dohody.

Výpověď může být dánakteroukoliv ze smluvních stran dohody. Rovněž může být dána kdykoliv, ať už se jedná o dohodu sjednanou na dobu určitou, či neurčitou. Výpověď není omezena na žádný výpovědní důvod a může tak být dána z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.Novela zakotvuje výpovědní dobu v délce 15 dnů.Rozhodným dnem pro počátek běhu výpovědní doby je den doručení druhé smluvní straně. Je také nutné upozornit na to, že pro každé zrušení právního vztahu, který je založen dohodou o provedení práce, zákon vyžaduje písemnou formu, jinak se k ukončení nepřihlíží.Doporučujeme proto výpověď sepsat v písemně a zaslat ji na adresu druhé strany, a to doporučeně s doručenkou, která slouží k jednoduchému a jednoznačnému prokázání doručení druhé straně.

Pokud jste tedy uzavřeli dohodu o provedení práce a zároveň jste si nesjednali žádný způsob jejího zrušení, můžete po 30. září 2015 využít tohoto nového a jednoduchého institutu, který novela zákoníku práce přináší. Věříme, že toto novéustanovení zjednoduší leckteré komplikace při ukončování právních vztahů založených dohodou o provedení práce.

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner atmacek | legal