NOVĚ ZAVÁDĚNÉ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ E-SHOPŮ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

E-SHOPY MUSÍ OPĚT MĚNIT OBCHODNÍ PODMÍNKY!

 

NOVĚ ZAVÁDĚNÉ MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ A SOUVISEJÍCÍ POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ E-SHOPŮ

 

Již od počátku února 2016 vstupuje v účinnost novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kterou se zavádí institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Nově tak bude platit, že pokud mezi podnikatelem a spotřebitelem vznikne spor z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, který se stranám nepodaří vyřešit přímo, bude mít spotřebitel právo iniciovat mimosoudní řešení takového sporu. Výjimku, kdy spotřebiteli takové právo nevznikne, tvoří pouze spory ohledně smluv v oblasti zdravotních služeb, služeb obecného zájmu nehospodářské povahy a smluv s veřejnými poskytovateli dalšího nebo vysokoškolského vzdělávání.

 

Subjektem příslušným k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu bude ve většině případů (ne vždy) Česká obchodní inspekce (ČOI). Ta jej bude zahajovat pouze na návrh spotřebitele, který bude muset doložit, že se mu spor nepodařilo vyřešit s podnikatelem přímo. ČOI návrh odmítne, nepodá-li jej spotřebitel nejpozději do 1 roku ode dne, kdy své právo, které je předmětem sporu, uplatnil u podnikatele poprvé. Prodávající se pak k takovému návrhu bude muset do 15 dnů ode dne doručení vyrozumění od ČOI vyjádřit a i dále s inspekcí spolupracovat a poskytovat jí součinnost. Za nesplnění těchto povinností hrozí pokuta až jeden milion korun. Řešení sporu před ČOI nebude nijak zpoplatněno, strany nebudou muset být zastoupeny a každá si ponese své vlastní náklady. ČOI také přibyde povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podrobně informovat na svých internetových stránkách, jakožto i umožnit podávání návrhů on-line.

 

Řešení sporu bude muset být ukončeno do 90 dnů ode dne přijetí návrhu ČOI. Tato doba může být prodloužena maximálně o dalších 90 dnů.  Nedojde-li během této doby k uzavření písemné dohody mezi stranami sporu či k jednostrannému prohlášení spotřebitele o ukončení účasti na řešení sporu, řešení bude ukončeno a obě strany o tom budou vyrozuměny. ČOI nebude mít pravomoci, které by jí umožňovaly spor autoritativně rozhodovat či stranám ukládat povinnosti. Její činnost by měla vést ke vzájemné dohodě stran, případně bude vydávat nezávazná stanoviska. Zahájení řešení sporu se však bude považovat za uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a dlužníka o právu nebo o okolnosti, která právo zakládá. Podle ust. § 647 občanského zákoníku pak během takového jednání neběží promlčecí lhůta. 

 

Řešení sporu nebude náležet ČOI v oblasti finančních služeb, elektronických komunikací a poštovních služeb a elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V každém případě podnikatelům vzniká nová povinnost spotřebitele informovat o subjektu, jež je v dané oblasti nabízených výrobků a služeb příslušný k řešení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mezi informacemi musí být uvedena i internetová stránka takového subjektu. Zákon pak výslovně stanoví, že tyto informace musí být umístěné na internetových stránkách prodejce, pokud je provozuje, i v obchodních podmínkách, je-li na ně ve smlouvách odkazováno. Podnikatelé tak musí své obchodní podmínky upravit vyhovujícím způsobem do tří měsíců ode dne účinnosti této novely, tedy od 1.2.2016. Navíc dojde-li k řešení sporu mezi stranami přímo, avšak bezvýsledně, prodávající bude povinen uvedené informace poskytnout danému spotřebiteli ještě v listinné podobě, či na jiném trvalém nosiči dat.

 

V tuto chvíli však ještě o mimosoudním řešení sporů na svých stránkách dostatečně neinformuje ani ČOI. Zveřejnění se však dá očekávat ke dni účinnosti novely.

 

Jste provozovateli e-shopu? V případě zájmu o aktualizaci obchodních podmínek Vašeho e-shopu dle intencí shora uvedených nás neváhejte kontaktovat na info@maceklegal.cz.

 

 

Mgr. Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal