MOHOU NEZLETILÍ PODNIKAT? ZA JAKÝCH PODMÍNEK? | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

MOHOU NEZLETILÍ PODNIKAT? ZA JAKÝCH PODMÍNEK?

 

Je obecně známo, že závislou práci v zaměstnaneckém poměru mohou vykonávat jen osoby starší patnácti let s dokončenou povinnou školní docházkou, a ještě před několika lety v České republice platilo, že podnikat na základě živnostenského oprávnění bylo možné pouze po dosažení věku osmnácti let. To v dnešní době, kdy vlastní podnikání lze řídit od obrazovky počítače a největší nadání v určitých oborech často prokazují ti nejmladší, může představovat zbytečnou překážku. Občanský zákoník tak od roku 2014 umožňuje za jistých podmínek podnikat i osobám nezletilým.

 

Obecně platí domněnka, že nezletilý je způsobilý pouze k takovým právním jednáním, které jsou co do povahy přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Plné způsobilosti k právním jednáním, tedy svéprávnosti, se nabývá dosažením věku osmnácti let. Plné svéprávnosti lze nabýt i před dosažením zletilosti uzavřením manželství, případně domněnka podle první věty tohoto odstavce může být prolomena nezvyklou vyspělostí nezletilého. Do roku 2014 však bylo podmínkou podnikání dle živnostenského zákona vždy i dosažení věku osmnácti let a případnou vyspělost nezletilého a jeho připravenost pro určitou činnost právní úprava nebrala v potaz. Avšak i živnostenský zákon doznal v návaznosti na přijetí nového občanského zákoníku změny. V současné úpravě tak podmínkou není věk, ale plná svéprávnost, a tu lze pro potřeby samostatného provozování podnikatelské činnosti nahradit souhlasem zákonného zástupce za přivolení soudu. Druhou obecnou podmínkou podnikání dle živnostenského zákona zůstává stejně jako za předchozí úpravy bezúhonnost.

 

Aby mohl nezletilý samostatně provozovat obchodní závod nebo vykonávat jinou výdělečnou činnost, je třeba vždy souhlasu jeho zákonného zástupce. Zda je k takové činnosti nezletilý skutečně dostatečně způsobilý, posoudí soud, jehož přivolení je podmínkou platnosti takového souhlasu. Pokud soud shledá, že nezletilý je k podnikání způsobilý, nenabývá nezletilý způsobilost ke všem právním jednáním, nýbrž pouze k těm, které jsou spojeny s danou podnikatelskou činností. Posouzení způsobilosti se bude vždy vztahovat ke konkrétnímu oboru podnikání a k tomu, co obnáší. Je-li k souhlasu zákonného zástupce jednou přivoleno soudem, může být souhlas odvolán opět jen s přivolením soudu. Významné je, že v tomto případě není stanovena žádná spodní věková hranice. Vše bude tedy záviset na vyspělosti nezletilého.

 

Druhou možností, jak může nezletilý začít podnikat, je přidělení plné svéprávnosti soudem ještě před nabytím zletilosti. V takovém případě se pak způsobilost nezletilého neomezuje pouze na podnikání. Přiznání svéprávnosti může navrhnout sám nezletilý i jeho zákonný zástupce. Podmínkou je, aby byla osvědčena schopnost nezletilého sám se živit a obstarat si své záležitosti a aby s přidělením svéprávnosti zákonný zástupce souhlasil. Nezletilý také musí dosáhnout věku alespoň 16 let. V ostatních případech se svéprávnost přizná, jen je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého.

 

Aktuální úprava tedy lépe reflektuje realitu, kdy k podnikání v určitých oborech jsou mladiství připraveni mnohem dříve, než dosáhnou osmnácti let. Je však třeba pamatovat na to, že další zákonné podmínky vážící se k jednotlivým oborům podnikání budou, musí být vždy naplněny i v případě podnikajících mladistvých.

 

Lukáš Holub

Paralegal at macek | legal