Lhůta pro přeměnu společenských smluv obchodních korporací již skončila | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

LHŮTA PRO PŘEMĚNU SPOLEČENSKÝCH SMLUV OBCHODNÍCH KORPORACÍ JIŽ SKONČILA

LHŮTA PRO PŘEMĚNU SPOLEČENSKÝCH SMLUV OBCHODNÍCH KORPORACÍ JIŽ SKONČILA

Dnem 30. 06. 2014 skončila lhůta, do které byly všechny obchodní korporace řídící se českým právem povinny se přizpůsobit nové úpravě zákona o obchodních korporacích (ZOK). Ujednání společenských smluv, která jsou v rozporu s kogentními ustanoveními ZOK, jsou automaticky zrušena již od počátku roku 2014 a ve výše uvedené lhůtě musela být nahrazena ustanoveními novými. Společnostem, které tak neučinili, hrozí zrušení soudem.

Povinnost podstoupit tuto změnu se týká všech obchodních korporacích, nezávisle na rozsahu či formě jejich společenských smluv či rozsahu nutných změn. To, že ke zrušení ujednání společenských smluv odporujících ZOK dochází ze zákona, tedy nezávisle na vůli a často možná i bez vědomosti orgánů obchodních korporací a jejich společníků, může pro obchodní korporace znamenat dalekosáhlé a nepříjemné důsledky.

Pokud soud nyní po uplynutí lhůty společnost vyzve, aby své zakladatelské dokumenty v dodatečné lhůtě upravila a společnost tak neučiní, může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci. Vzhledem k tomu, že změna musí být provedena formou notářského zápisu a doručena do sbírky listin obchodního rejstříku, může být dodržení této dodatečné lhůty obtížné.

Máme však informace, že rejstříkové soudy jsou v těchto dnech zahlceny podanými návrhy a je zde tedy ještě prostor potřebné změny provést. Je však vhodné s tímto neotálet a vyhnout se tak riziku výzvy soudem a určení příliš krátké lhůty k nápravě. ZOK navíc zavádí povinnost pro všechny obchodní korporace se novému zákonu podřídit do konce roku 2016 jako celku (ne tedy jen donucujícím ustanovením). V rámci úspor časových i finančních je vhodné obě změny podstoupit již nyní najednou.

Přizpůsobením se nové úpravě lze využít i tyto možnosti:

  • mít více druhů podílů / akcií

  • minimální výše vkladu 1,- Kč u SRO

  • rozhodování písemně mimo valnou hromadu

  • nižší než zákonné kvórum pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí valné hromady

  • libovolné délky funkčního období

  • zvolit monistický systém řízení v AS

  • zrušit rezervní fond

Už od 6.990,- Kč bez DPH pro Vás zajistíme:

  • revizi a harmonizaci zakladatelské listiny Vaší společnosti s novou právní úpravou

  • individuální identifikaci a doporučení využití možností nové právní úpravy pro Vaši společnost

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 731 464 839 nebo emailem na info@maceklegal.cz.

Mgr. Daniel Macek, advokát