Lhůta pro aktualizaci zakladatelských dokumentů dle ZOK se krátí! | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Lhůta pro aktualizaci zakladatelských dokumentů dle ZOK se krátí! Je vaše společnost připravena na novou právní úpravu?

Dne 1. 1. 2014 nabyl společně s novým občanským zákoníkem účinnosti i zákon o obchodních  korporacích, který významným způsobem zasahuje i do již existujících obchodních společností A ujednání společenských smluv a stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona, se zrušují dnem 1. ledna 2014.

Stávající společnosti musejí do 30. 6. 2014 přizpůsobit své společenské smlouvy a stanovy nové právní úpravě. Konečným důsledkem nedodržení této povinnosti může být zrušení společnosti a nařízení její likvidace.

Vzhledem k tomu, že revize společenských smluv a stanov tak, aby byly v souladu s novými právními předpisy, vyžaduje náležitý právní rozbor, formu notářského zápisu a doručení do sbírky listin do uvedeného data, je potřebné začít s tímto procesem co nejdříve. Je také pravděpodobné, že ke konci této zákonem dané lhůty budou dotčené úřady podobnými podáními zahlceny.

Nová právní úprava je pojata ve zcela odlišném duchu než na co bylo doposud české právní a podnikatelské prostředí zvyklé a nevěnování dostatečné pozornosti těmto změnám může mít pro společnosti závažné důsledky v mnoha ohledech.

Na druhou stranu přináší nová právní úprava možnost:
• mít více druhů podílů / akcií
• minimální výše vkladu 1,- Kč u SRO
• rozhodování písemně mimo valnou hromadu
• nižší než zákonné kvórum pro usnášeníschopnost a přijetí rozhodnutí valné hromady
• libovolné délky funkčního období
• zvolit monistický systém řízení v AS
• zrušit rezervní fond
Už od 6.990,- Kč bez DPH pro Vás zajistíme:
• revizi a harmonizaci zakladatelské listiny Vaší společnosti s novou právní úpravou
• individuální identifikaci a doporučení využití možností nové právní úpravy pro Vaši společnost
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 731 464 839 nebo emailem na 
daniel@maceklegal.cz.
Mgr. Daniel Macek, advokát