KDY JE POTŘEBA OPATŘIT SI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI NEMOVITOSTI | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Kdy je potřeba opatřit si průkaz energetické náročnosti nemovitosti?

Novela zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti

dne 1. 1. 2016

 

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy, tedy veškerou energii potřebnou na provoz budovy, jako je energie na vytápění, energie na osvětlení, energie na přípravu teplé vody, a podobně. PENB zařadí budovu do dané třídy v rozsahu A až G. Průkaz vypracovává energetický specialista, který získal oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. Seznam energetických specialistů je přístupný na webových stránkách Ministerstva na adrese http://www.mpo-enex.cz/experti/. PENB má platnost 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Vývoj povinnosti vypracovat PENB

Povinnost nechat vypracovat PENB platí již od roku 2009. Tato povinnost je uložena zákonem č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií (dále jen „zákon“). Původně však zákon ukládal povinnost vypracovat PENB pouze pro stavebníky, vlastníky budovy nebo společenství vlastníků jednotek při výstavbě nové budovy nebo při větší změně dokončené budovy. Povinnost byla následně novelami rozšiřována a od 1. 1. 2013 byla stanovena povinnost vypracování PENB pro vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek i v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo v případě prodeje ucelené části budovy. Od 1. 1. 2016 je tato povinnost novelou opět rozšířena.

Aktuální znění zákona

Podle novely zákona o hospodaření energií, která nabyla účinnosti dne 1. 1 2016, je vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek a nově i vlastník jednotky při prodeji nebo pronájmu nemovitosti povinen:

  • opatřit si PENB,
  • předložit PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu nebo možnému nájemci ještě před uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy,
  • předat PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu nebo nájemci nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy,
  • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech.

 

To znamená, že i v každém inzerátu na prodej nebo pronájem nemovitosti bude muset být uvedená třída energetické náročnosti. Zákon jde ještě dále a upravuje i případ zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Prodávající nebo pronajímatel je povinen předat PENB realitní kanceláři, tedy zprostředkovateli. Realitní kancelář je zase povinna uvést klasifikační třídu energetické náročnosti ve veškerých informačních a reklamních materiálech. Pokud PENB nebude realitní kanceláři dodán, musí být v inzerátu uvedena nejhorší klasifikační třída, kterou je třída G.

Dohled nad dodržováním těchto povinností vykonává Státní energetická inspekce a za porušení povinnosti může inspekce udělit pokutu.

Výjimky

Pro povinnosti uvedené výše platí některé výjimky. PENB nemusí mít budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, objekty určené pro bohoslužby, budovy zpravodajských služeb, budovy důležité pro obranu státu a vybrané budovy zajišťující bezpečnost státu, budovy sloužící k ochraně utajovaných informací, a průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.

Novelou, která vstoupila v účinnost ke dni 1. 7. 2015, byla také upravena výjimka pro objekty rodinné rekreace. Nadále nebude muset být PENB vystaven, pouze pokud je objekt užíván jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, ke které by došlo při celoročním užívání objektu. Dále novela zavedla výjimku pro budovy, které byly vystavěny před 1. 1. 1947 a poslední větší změna na dokončené budově byla provedena před 1. 1. 1947. V tomto případě bude však zapotřebí, aby se obě strany, tedy prodávající a kupující nebo pronajímatel a nájemce, písemně dohodly na tom, že PENB nebude vystaven.

 

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient at macek | legal