JAKÁ BUDE VÝŠE ZÁLOH NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U OSVČ PRO ROK 2016? | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

JAKÁ BUDE VÝŠE ZÁLOH NA ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ U OSVČ PRO ROK 2016?

Živnostníci a drobní podnikatelé budou od ledna 2016 platit více na sociálním a zdravotním pojištění. Zvýší se minimální měsíční zálohy na tato pojištění.

Kolik OSVČ zaplatí na pojištění, závisí na dosaženém hrubém zisku v daném roce. Během roku OSVČ odvádí každý měsíc zálohy, jejichž výše se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v minulém období. Skutečná výše odvodů se pak vypočítá za celý rok podle skutečně dosaženého zisku. Od této vypočtené výše pojistného za celý rok se odečtou zaplacené zálohy. Případný nedoplatek je potřeba uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Pokud vznikne hrazením záloh během roku přeplatek, použije se na další zálohy, nebo je možné nechat si jej zaslat zpět na bankovní účet.

Sociální pojištění

Jaká je výše měsíčních záloh na sociálním pojištění?

Osoba samostatně výdělečně činná odvádí na sociálním pojištění 29,2 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu, což je polovina příjmu z podnikání po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Výše jedné měsíční zálohy se tedy vypočítá z hrubého zisku za předešlý rok x 50 % x 29,2 % : 12 měsíců. Výše záloh má svůj maximální strop, nad který se dále nezvyšuje i při vyšším hrubém zisku živnostníka. Obdobně pokud živnostník nemá žádný nebo nízký hrubý zisk za daný rok, je povinen platit alespoň tzv. minimální měsíční zálohy. Minimální měsíční zálohy platí i OSVČ, která v daném roce zahájila svoji činnost.

Minimální výše záloh na sociálním pojištění za rok 2016

Minimální měsíční záloha za každý rok závisí na výši průměrné mzdy podle MPSV, jelikož její výše je stanovena na 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy podle MPSV. Průměrná mzda pro rok 2016, ze které se bude vypočítávat minimální platba, je 27 006 Kč.Pro srovnání na rok 2015 byla průměrná mzda stanovena na 26 611 Kč.

Výše minimální měsíční zálohy je tedy nově stanovena na1 972 Kč (27 006 Kč x 25 % x 29,2 %). Minimální měsíční záloha se oproti předešlému roku zvýšila přibližně o 29 Kč, neboť v roce 2014 byla stanovena na 1 943 Kč (26 611 x 25 % x 29,2 %). Za celý rok tedy živnostník, který hradí pouze minimální měsíční zálohy, zaplatí za sociální pojištění přibližně o 348 Kč více než v předešlém roce.

Maximální platba za sociální pojištění pro rok 2016

Pro platbu za sociální pojištění je stanovena maximální hranice, při jejímž překročení se již výše pojistného nezvedá, i když je vyměřovací základ - hrubý zisk živnostníka větší. Pokud vyměřovací základ dosáhne tzv. stropu, nad tento strop se již sociální pojištění neodvádí. Maximální částka, kterou OSVČ mohou za rok zaplatit, je stanovena na 48násobek průměrné mzdy dle MPSV. Pro rok 2016 je tedy maximální vyměřovací základ stanoven na 1 296 288 Kč (48 x 27 006 Kč).

Pro zjištění toho, zda podnikatel dosáhl této maximální hranice, je potřeba určit jeho vyměřovací základ, tedy 50 % z  ročního hrubého zisku podnikatele. Pokud tato částka překročí 1 296 288 Kč, pak odvede na sociální pojištění maximálně 29,2 % x 1 296 288 Kč, což je 378 516 Kč za daný rok. Pokud to porovnáme s předešlým rokem, maximální strop se zvýšil o 5 537 Kč, jelikož maximální vyměřovací základ pro rok 2015 byl stanoven na 1 277 328 Kč.

Zdravotní pojištění

Jaká je výše měsíčních záloh na zdravotním pojištění?

Podobně jako výše zálohy na sociální pojištění, i výše zálohy na zdravotní pojištění se odvíjí od dosaženého hrubého zisku v předešlém roce. Celková výše pojistného se pak vypočítá za celý rok podle skutečně dosaženého hrubého zisku. Od této výše se odečtou zaplacené zálohy na pojistném na zdravotní pojištění. Případný nedoplatek se obdobně jako nedoplatek za sociální pojištění odvádí do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích. Pojistné na zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Tímto vyměřovacím základem je polovina daňového základu.

Minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění

Minimální měsíční zálohy se odvíjí od průměrné mzdy stanovené MPSV, a to tak, že jsou stanoveny jako 13,5 % z jedné poloviny průměrné mzdy podle MPSV. Pro rok 2016 bude výše minimálních měsíčních záloh stanovena na částku 1 823 Kč (27 006 Kč x 50 % x 13,5 %). Oproti loňskému roku, kdy výše průměrné mzdy byla 26 611 Kč a výše minimálních měsíčních záloh tak činila 1 797 Kč, zaplatí fyzické osoby – podnikatelé za jeden měsíc o 26 Kč více. To jeo 312 Kčvíce za rok 2016, než v loňském roce.

O kolik více si celkem OSVČ připlatí v roce 2016 na minimálních zálohách?

Sazby 29,2 % pro sociální pojištění a 13,5 % pro zdravotní pojištění zůstávají stejné jako loni. Pouze drobní živnostníci, kteří hradí minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, si v roce 2016 připlatí celkem přibližně o 660 Kč více.

Do kdy je potřeba doplatky uhradit?

Pokud hradíte minimální zálohy prostřednictvím trvalého příkazu z bankovního účtu, je potřeba si pohlídat termín, do kdy musí být zvýšené zálohy uhrazeny, abyste se vyhnuli placení pokut. Za pozdní odvod pojistného nebo zálohy na pojistné je ukládáno penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti této zálohy.

U sociálního pojištění se termín pro uhrazení nové minimální zálohy ve výši 1972 Kč odvíjí od toho, kdy odevzdáte přehled o příjmech a výdajích. Nová měsíční záloha se totiž odvádí až za měsíc, kdy byl odevzdán přehled za uplynulý rok. U zdravotního pojištění je nutné novou zálohu ve výši 1823 Kč uhradit již za leden 2016, a to nejpozději do 8. února 2016.

Mgr. Kateřina Marešová

Advokátní koncipient atmacek | legal