e-shopy | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Nový občanský zákoník ve vztahu k e-shopům

Nový občanský zákoník, který vstupuje v účinnost dne 1.1.2014 (dále jen „NOZ“), zavádí významné množství novinek v nakupování na internetových e-shopech.  NOZ se detailně zabývá ochranou spotřebitele a zákazníci e-shopů tak získají větší práva v porovnání s dosavadní právní úpravou.
NOZ především zpřísňuje informační povinnost provozovatele e-shopu, čímž má být vyvážen nepoměr mezi smluvními stranami a chráněn kupující, jakožto slabší strana. Provozovatel e-shopu je tak povinen kupujícímu poskytnout veškeré podstatné údaje související s předmětným závazkovým vztahem a informovat ho o možnostech a náležitostech jeho ukončení. NOZ stanoví ve svém ustanovení § 1811 výčet informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout a pro případ smluv uzavíraných prostřednictvím Internetu je tento výčet ještě doplněn o další informace uvedené v ustanovení § 1820 NOZ. Důsledkem nesprávného poučení nebo nepoučení o možnosti odstoupit od smlouvy tak ve svém důsledku může být spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní podstatně delší dobu, než když je poučen řádně. Zároveň by měl být kupující poučen o tom, že nese náklady na vrácení zboží, protože pokud prodávající kupujícího neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, které kupující ponese, může se kupující těchto nákladů na prodejci domáhat.
Postup při odstoupení od kupní smlouvy zůstal stejný v tom, že kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží z kupní smlouvy. Novinkou je, že podle úpravy v NOZ je postačující, pokud v této lhůtě kupující písemné odstoupení od kupní smlouvy i pouze odešle na adresu prodávajícího. Kupující je po svém odstoupení povinen zboží vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž je opět postačující, pokud bude zboží v této lhůtě odesláno. Prodávající je následně povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu celou výši kupní ceny, a to nově včetně nákladů na dodání zboží. Kupující ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo již odesláno. Prodávající nově také nemá právo nárokovat si při odstoupení od smlouvy náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.
Mezi odbornou veřejností panují prozatím neshody v tom, zda NOZ zachovává současnou právní úpravu, kdy za vady, které na výrobku vzniknou v průběhu 24 měsíců po koupi, odpovídá prodávající, jako tomu bylo podle dosavadní právní úpravy, kdy byl tento institut v praxi běžně znám jako záruční doba. Jedna skupina tvrdí, že se záruka u spotřebního zboží ruší, druhá skupina naopak tvrdí, že 24měsíční záruka trvá i nadále. Naprostou jistotu v této otázce přinese v budoucnu až judikatura, a proto by bylo vhodné doporučit prodejcům, kteří chtějí záruku spotřebitelům poskytovat, aby to výslovně uváděli ve svých obchodních podmínkách. Novinkou je, že pro prodávajícího bude závazná i záruční doba, kterou uvede na obalu věci nebo v reklamě na ni. V případě, kdy záruku za jakost prodávající nebude chtít poskytovat, by bylo vhodné, aby prodávající odstranil informace o záruční době ze svých obchodních podmínek. V takovém případě by dle některých názorů nenesl prodávající odpovědnost za vady zboží, které zboží nemělo již v okamžiku prodeje, ale projevily se až později a kupující by tak neměl žádné nároky vyplývající z vad na věci, jako je například oprava věci, sleva z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy.
Vzhledem k tomu, že veškeré smlouvy uzavřené po 1.1.2014 se budou již řídit úpravou NOZ, považuji za nutné upozornit na výše uvedené nejdůležitější změny a doporučit důkladnou revizi kupních smluv a obchodních podmínek, aby byly po 1.1.2014 v souladu s NOZ a nezpůsobily provozovatelům e-shopů komplikace, kterým bylo možné předejít. V tomto směru plně k dispozici, a proto se na mě neváhejte obrátit.
Mgr. Daniel Macek, advokát
E. daniel@maceklegal.cz
T. 731 464 839

 

Nový občanský zákoník, který vstupuje v účinnost dne 1.1.2014 (dále jen „NOZ“), zavádí významné množství novinek v nakupování na internetových obchodech - e-shopech.  NOZ se detailně zabývá ochranou spotřebitele a zákazníci e-shopů tak získají větší práva v porovnání s dosavadní právní úpravou.

NOZ především zpřísňuje informační povinnost provozovatele e-shopu, čímž má být vyvážen nepoměr mezi smluvními stranami a chráněn kupující, jakožto slabší strana. Provozovatel e-shopu je tak povinen kupujícímu poskytnout veškeré podstatné údaje související s předmětným závazkovým vztahem a informovat ho o možnostech a náležitostech jeho ukončení. NOZ stanoví ve svém ustanovení § 1811 výčet informací, které je prodávající povinen kupujícímu poskytnout a pro případ smluv uzavíraných prostřednictvím Internetu je tento výčet ještě doplněn o další informace uvedené v ustanovení § 1820 NOZ. Důsledkem nesprávného poučení nebo nepoučení o možnosti odstoupit od smlouvy tak ve svém důsledku může být spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní podstatně delší dobu, než když je poučen řádně. Zároveň by měl být kupující poučen o tom, že nese náklady na vrácení zboží, protože pokud prodávající kupujícího neupozorní, že s vracením zboží jsou spojeny náklady, které kupující ponese, může se kupující těchto nákladů na prodejci domáhat.

Postup při odstoupení od kupní smlouvy zůstal stejný v tom, že kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží z kupní smlouvy. Novinkou je, že podle úpravy v NOZ je postačující, pokud v této lhůtě kupující písemné odstoupení od kupní smlouvy i pouze odešle na adresu prodávajícího. Kupující je po svém odstoupení povinen zboží vrátit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž je opět postačující, pokud bude zboží v této lhůtě odesláno. Prodávající je následně povinen nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu celou výši kupní ceny, a to nově včetně nákladů na dodání zboží. Kupující ale není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží bylo již odesláno. Prodávající nově také nemá právo nárokovat si při odstoupení od smlouvy náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vracením zboží.

Mezi odbornou veřejností panují prozatím neshody v tom, zda NOZ zachovává současnou právní úpravu, kdy za vady, které na výrobku vzniknou v průběhu 24 měsíců po koupi, odpovídá prodávající, jako tomu bylo podle dosavadní právní úpravy, kdy byl tento institut v praxi běžně znám jako záruční doba. Jedna skupina tvrdí, že se záruka u spotřebního zboží ruší, druhá skupina naopak tvrdí, že 24měsíční záruka trvá i nadále. Naprostou jistotu v této otázce přinese v budoucnu až judikatura, a proto by bylo vhodné doporučit prodejcům, kteří chtějí záruku spotřebitelům poskytovat, aby to výslovně uváděli ve svých obchodních podmínkách. Novinkou je, že pro prodávajícího bude závazná i záruční doba, kterou uvede na obalu věci nebo v reklamě na ni. V případě, kdy záruku za jakost prodávající nebude chtít poskytovat, by bylo vhodné, aby prodávající odstranil informace o záruční době ze svých obchodních podmínek. V takovém případě by dle některých názorů nenesl prodávající odpovědnost za vady zboží, které zboží nemělo již v okamžiku prodeje, ale projevily se až později a kupující by tak neměl žádné nároky vyplývající z vad na věci, jako je například oprava věci, sleva z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy.

Vzhledem k tomu, že veškeré smlouvy uzavřené po 1.1.2014 se budou již řídit úpravou NOZ, považuji za nutné upozornit na výše uvedené nejdůležitější změny a doporučit důkladnou revizi kupních smluv a obchodních podmínek internetového obchodu, aby byly po 1.1.2014 v souladu s NOZ a nezpůsobily provozovatelům e-shopů komplikace, kterým bylo možné předejít. V tomto směru plně k dispozici, a proto se na naši advokátní kancelář neváhejte obrátit.

kontakt - Macek Legal