DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ BUDE NOVĚ HRADIT POUZE NABYVATEL. STÁT LÉPE DOSÁHNE NA MAJETEK POPLATNÍKA V DAŇOVÉ EXEKUCI. | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově hradit pouze nabyvatel. Stát lépe dosáhne na majetek poplatníka v daňové exekuci.

Předkládaná novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., která definitivně mění osobu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí z převodce na nabyvatele a zároveň ruší možnost osobu poplatníka daně určit smluvním ujednáním, byla 18. 7. 2016 doručena prezidentovi k podpisu. Jakmile bude novela podepsána a vyhlášena ve sbírce zákonů a zákonných opatření senátu, bude mít veřejnost více než 2 měsíce čas se s ní seznámit. V účinnost má novela vejít až prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

V současné době je daň z nabytí nemovitých věcí majetkovou daní, jejímž předmětem je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem nacházejícím se na území České republiky, a to těm, které jsou pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě, právem stavby, ale i spoluvlastnickým podílem na uvedených nemovitých věcech. Poplatníkem daně v případech nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou je převodce, pokud se s nabyvatelem v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel. Současná právní úprava tak dává možnost, na rozdíl od úpravy dřívější, u koupě a směny převodci i nabyvateli smluvně ujednat, že poplatníkem daně je nabyvatel. Vedle převodce je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí v mnoha případech nabyvatel nemovité věci (dražby, vyvlastnění, exekuce, aj.). Podle současné právní úpravy se základ daně z nabytí nemovitých věcí určí ve výši nabývací hodnoty nemovité věci, která se v některých případech snižuje o uznatelný výdaj (odměna nebo úhrada nákladů znalci za vyhotovení posudku). Zákonné opatření Senátu obsahuje čtyři způsoby určení nabývací hodnoty nemovité věci pro účely základu daně z nabytí nemovitých věcí, a to sjednanou cenu, srovnávací daňovou hodnotu, zjištěnou cenu a zvláštní cenu.

Nová úprava zavádí pouze jednu variantu, tedy poplatníkem daně je nabyvatel a zároveň ruší dispozitivitu, která spočívá ve zmíněné možnosti ujednat si osobu poplatníka daně odlišně od zákona. Důvodová zpráva hovoří o lepší vymahatelnosti povinné platby a snazší cestě, jak se dostat k majetku dlužníka v daňovém exekučním řízení.

Skutečnost, že poplatníkem daně je převodce, znamená rovněž snížený motivační efekt v souvislosti s placením daně a může způsobovat komplikace při výběru daně, protože v době vzniku daňové povinnosti převodce již není vlastníkem předmětné nemovité věci, tudíž není k placení daně dostatečně nebo vůbec motivován. Převodce již nemá v okamžiku úplatného nabytí nemovité věci nabyvatelem tuto nemovitou věc v držení, místo pobytu převodce nemusí být správci daně známo, rovněž je ztížena možnost vyhledávací činnosti správce daně pro účely správy daně. Daň tak bude platit nabyvatel nemovité věci, který je v době daňového řízení správci daně znám, neboť nemovitou věc vlastní a zpravidla ji i užívá. Nabyvatel je tím více motivován k zaplacení daně a vyhnutí se případnému riziku exekuce na nemovité věci. Nová právní úprava bude znamenat zkrácení a urychlení správy daně (tj. nalézacího daňového řízení a zjednodušení placení daně). Informace o poplatníkovi daně budou lépe dohledatelné, např. ze zápisu v katastru nemovitostí. Správce daně bude mít lepší možnost kontrolní činnosti z hlediska splnění daňové povinnosti. Změna poplatníka daně umožní zrušení institutu ručitele daně a tím také dojde ke snížení administrativní náročnosti pro správce daně v daňovém řízení. V krajních případech  rovněž bude daň u nabyvatele snadno vymahatelná prostřednictvím daňové exekuce, kterou lze u nabyvatele nemovité věci provést i formou prodeje nabyté nemovité věci, která je v jeho vlastnictví.

Dlouhodobě se objevují názory, které zpochybňují samotnou legitimitu daně z nabytí nemovitých věcí z důvodu, že dochází k nepřípustnému dvojitému zdanění. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí mají v programu pouze Svobodní a paradoxně ODS, která daň zvyšovala z 3% na současné 4%.

 

Daniel Macek

Advokát I partner at macek | legal