CO JE TO BLANKO SMĚNKA A JAK SI SKRZ NI ZKRÁTIT CESTU K VAŠIM PENĚZŮM | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

Co je to blanko směnka a jak si skrz ni zkrátit cestu k vašim penězům

Blanko směnka je významným a jedním z nejzajímavějších institutů směnečného práva. Směnky se obecně řadí mezi cenné papíry, ale blanko směnka se cenným papírem stává až poté, co je vyplněna. Do té doby je směnka pouze list papíru, se kterým je zpravidla domluveno určité vyplňovací oprávnění. Poté, co je obsah doplněn, se však se směnkou zachází, jakoby už tento obsah měla od počátku. Aby byla však směnka od začátku platná, musí být dodrženy podstatné náležitosti, které vyplývají z ustanovení čl. I § 10 zákon směnečný a šekový (dále jen „SŠZ“). Blanko směnka musí být podepsanou listinou a tato listina musí být určena za směnku. Je tedy zřejmé, že tato listina musí být účastníky od počátku vnímána jako budoucí směnka. To, že je listina neúplná, je předpokládaným záměrem účastníků a samotný SŠZ o chybějících náležitostech nic neuvádí.

Tato listina se vyznačuje tím, že je závislá na skutečnostech, které nastanou v budoucnu. To je také důvod proč dohoda o vyplnění, která směnku provází, nevyžaduje striktní pravidla jejího vyplnění. Pokud není záměr nevyplněná místa vynechat, jedná se o směnku nepovedenou. Bílá místa ve směnce poté vyplní ten, kdo má k tomu oprávnění. Vyplnění bílých míst mohou upravovat pravidla, jež jsou předmět dohody. Taková dohoda může být písemná či ústní a je buď součástí této směnky, nebo např. součástí jiné dohody, za účelem jejíhož naplnění byla směnka vystavena. Směnka bude platná i v případě, že nejsou tato pravidla doplněna a směnečný dlužník se musí protismluvního doplnění dovolat námitkami. Důkazní břemeno zde leží na straně dlužníka, který musí doplnění v rozporu s úmluvou prokázat. V případě, že je směnka tzv. indosována (převedena), tak dlužník navíc prokazuje, že nabyvatel nejednal v dobré víře. Vyplnění směnky není časově limitováno a lze ji vyplnit třeba i po splatnosti.

Směnky jsou neomezitelně převoditelné a součástí je pak smlouva o převodu. Nový věřitel je právním nástupcem předchozího věřitele. Forma převodu směnky závisí na tom, o jaký druh cenného papíru se jedná. Lze si představit převod smlouvou (na jméno), rubopisem (na řad) nebo jen tradicí (na doručitele). Pokud není nabyvatel označen, směnka se chová jako cenný papír na doručitele. Povinnost zaplatit směnku může být zajištěna jakýmkoliv právem, které zákon zná. Přípustné je například ručení. Ručit lze tím způsobem, že se ručitel podepíše na směnku pod výstavce. Může se stát, že ručitel bude odmítat plnit dluhy za výstavce a bude namítat, že se podepsal z jiného důvodu. Důvod, proč se na danou směnku podepsal, však není rozhodný, pokud není připojeno vysvětlení při podpisu. Neprokáže-li se tedy, že byl dohodnut jinak, je zavázán.

Při plnění se směnka předkládá výstavci (dlužníkovi). Směnka se předkládá na reálném platebním místě. Jedná se nejčastěji o provozovnu podnikatele nebo trvalé bydliště fyzické osoby. Pokud už platební místo neexistuje, není to na překážku placení a taková skutečnost jde k tíži dlužníka. Nabízí-li dlužník pouze částečné plnění, je ho věřitel povinen přijmout. Neplní-li dlužník vůbec, musí věřitel tuto skutečnost prokázat. K tomu slouží tzv. protest, tedy že věřitel předloží směnku u notáře, který kontaktuje dlužníka, a když ten neplní, tak tuto skutečnost ověří. Tomu je však možné se předem vyhnout doložkou bez protestu. Následně věřitel podá návrh na vydání platebního příkazu nebo žalobu k rozhodčímu soudu, pokud je součástí směnky rozhodčí doložka. Následné rozhodnutí je titulem pro výkon exekuce.

Pro uplatnění práva na plnění ze směnky je též důležitá promlčecí lhůta. Existují 3 typy lhůt a to v délce 3 let, 1 roku nebo 6 měsíců. Začátek lhůty se počítá od protestu u notáře, v případě doložky bez protestu od konce minimální doby na předložení splatné směnky výstavci. Vždy je to však ode dne následujícího po rozhodném dni. Promlčení se však posuzuje u každého dlužníka samostatně. Proto i mimo jiné je vcelku dost užitečné poradit se v tom či onom případě s právníkem.

 

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal