NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA STĚŽÍ ZLEPŠÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ČR, ALE PŘECI JEN TROCHU PŘISPĚJE K ZEFEKTIVNĚNÍ STÁTNÍ SPRÁVY. | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA STĚŽÍ ZLEPŠÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ČR, ALE PŘECI JEN TROCHU PŘISPĚJE K ZEFEKTIVNĚNÍ STÁTNÍ SPRÁVY.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl předložen na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2016. V tuto chvíli se nachází v připomínkovém řízení, kde zůstane do 29. 7. 2016. Poté ho už čeká standardní schvalovací proces v poslanecké sněmovně a senátu až po podpis prezidenta a vyhlášení ve sbírce zákonů, které se předpovídá pro rok 2017.

Návrh zákona přináší tři podstatné změny pro podnikatele, ale i pro širokou veřejnost. Na prvém místě odstraňuje povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje členů statutárního orgánu právnické osoby a vedoucích organizačních složek obchodního závodu zahraničních osob zapisovaných do obchodního rejstříku. Na druhém místě se zavádí možnost vydávání hromadných souborů (sestav). A nakonec za třetí si ministerstvo od novely slibuje zkvalitnění právní úpravy živnostenského zákona v návaznosti na zkušenosti aplikační praxe (např. úpravou vydávání tržních řádů, zajištění řádného fungování centrálních registračních míst, sladění terminologie živnostenského zákona a dalších právních předpisů ad.). O cílech předkládané novely živnostenského zákona hovoří podrobněji důvodová zpráva, jejíž jednotlivé pasáže si můžete přečíst níže.

Zrušení povinnosti oznamovat identifikační údaje živnostenskému rejstříku

„Navrhovanou právní úpravou mělo dojít k zamezení vzniku rozdílů v zápisech členů statutárních orgánů právnických osob povinně zapisovaných do některého z veřejných rejstříků vedených rejstříkovým soudem v živnostenském a příslušném veřejném (např. obchodním nebo spolkovém) rejstříku. Zároveň by se snížila administrativní zátěž podnikatelů, neboť shora uvedené právnické osoby by nemusely při ohlášení živnosti nebo při podání žádosti o koncesi uvádět živnostenskému úřadu identifikační údaje členů svého statutárního orgánu, ani vedoucího organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby, neboť tyto údaje si zajistí sám živnostenský úřad buď náhledem do příslušného veřejného rejstříku, nebo z informací, které mu následně přijdou elektronickou cestou z tohoto rejstříku, a následně je zapíše do živnostenského rejstříku. Údaje vedené v živnostenském rejstříku tak budou odpovídat údajům uvedeným v příslušném veřejném rejstříku, do něhož se právnická osoba včetně údajů o členech svého statutárního orgánu zapisuje.“

Zavedení možnosti vydávat hromadné soubory zapsaných údajů

„Předložená novela živnostenského zákona a zákona o správních poplatcích by měla zajistit přístup široké veřejnosti k aktuálním údajům podnikatelů zapsaným ve veřejné části živnostenského rejstříku. Údaje podnikatelů budou zpracovávány do hromadného souboru (sestavy) podle kritéria vymezeného v žádosti, tj. podle sídla, umístění provozovny nebo podle konkrétní živnosti. Tyto sestavy bude možno získávat bez ohledu na účel, k jakému budou informace využity, tj. nejen pro soukromé účely (např. vyhledání konkrétního podnikatele za účelem získání jeho služeb), ale i pro účely komerční (např. oslovení podnikatele za účelem obchodní spolupráce, nabízení služeb apod.) či za účelem zpracování statistik, pro vědecké účely nebo pro využití novináři i masovými médii.“

Celkové zkvalitnění právní úpravy živnostenského zákona

„Cílem předloženého návrhu je i zkvalitnění právní úpravy živnostenského zákona a odstranění výkladových pochybností při aplikaci některých ustanovení tohoto zákona.“ Další podrobnosti o zkvalitnění současné právní úpravy odkazují zpět k výše navrhovaným změnám. Zda novela sníží byrokratickou zátěž pro podnikatele, je otázkou. Pokud toto snížení spočívá opravdu pouze v tom, že podnikatel nebude muset připsat do návrhu na zápis do živnostenského rejstříku identifikační údaje, zaznamená jen minimální časovou úsporu. Mnohem zajímavější pro podnikatele by bylo zavedení automatického zápisu do živnostenského rejstříku na základě zápisu obchodní společnosti v obchodním rejstříku. Z vnějšího pohledu na činnost státní správy je však nesporné, že ke zlepšení dojde. Tyto úřady budou muset mezi sebou více komunikovat a poskytovat si navzájem takové informace (identifikační údaje), aniž by obtěžovali veřejnost žádostmi o jejich opětovné poskytnutí.

Michael Kopecký

Paralegal at macek | legal